Gradiva

 

Tekom projekta smo pripravili kar nekaj zanimivih gradiv, v obliki zloženk, brošur, filmčkov, priročnikov in podobno.

Vabljeni k ogledu!

Zloženke

Priročniki

V priročniku Veter v jadra socialne ekonomije najdete pomembne teme in nekaj »teorije« o  socialni ekonomiji, avtorji pa so na osnovi praktičnih izkušenj zbrali tudi uporabna orodja in pripomočke za delo. Priročnik lahko uporabljate na dva načina, in sicer za prenos in branje v PDF obliki priporočamo povezavo na Digitalno knjižnico Slovenije, za interaktivno izkušnjo pa registracijo v našo spletno učilnico,  kjer lahko podajate svoja mnenja in komentarje. In še kratka navodila za dostop do spletnega priročnika: Navodila za prijavo.

Zaplujte z nami na odprto morje možnosti (samo)izobraževanja!

Koraki za pridobitev statusa socialnega podjetja že ustanovljenih pravnih oseb je kratki usmerjevalnik kako pridobiti status, kdo ga sploh lahko dobi, kakšni so pogoji in kaj je potrebno narediti oziroma spremeniti.  Priročnik je dvobarven, na štirih straneh in je tako prijazen tudi za tiskanje ter dostopen tukaj. Za morebitna vprašanja pa smo zmeraj na voljo.

Priročnik za občine – Ukrepi za razvoj socialnega podjetništva in socialne ekonomije v občinah je namenjen županom in občinskim delavcem, ki bi želeli v svojem lokalnem okolju spodbuditi razvoj socialne ekonomije in preko nje ustvarjati pozitvne učinke za ljudi, okolje in družbo. Priročnik ponuja predstavitev in razlago osnovnih konceptov, razloge za spodbujanje tega sektorja, v nadaljevanju pa praktične ukrepe, ki jih občine lahko precej hitro implementirajo v svoje delovanje.  Dokument je dostopen s klikom na sliko ali preko te povezave.

Zborniki

V okviru mednarodne konference o socialni ekonomiji – Zgodbe, ki spreminjajo, ki je potekala 20. novembra 2019 v Dominikanskem samostanu na Ptuju, je izšel zbornik Zgodbe, ki spreminjajo. V zbornik so naslovljene različne teme, od priložnosti za izboljšave v politikah, ki urejajo področje socialnih podjetij in zadrug, predstavitve izkušnje socialnih podjetnikov in zadružnikov ter priložnosti pri financiranju socialnih podjemov s tujimi in domačimi strokovnjaki in gosti.

V sklopu spremljevalnega programa je potekal tudi Sejem socialnih podjetij, predstavitev knjige “Socialna ekonomija in zelena preobrazba v Evropski uniji” in podelitev priznanj za Naj socialno podjetje in Naj podpornika socialne ekonomije v Podravju v letu 2019.

V okviru konference Zgodbe sprememb – ”Družbene inovacije in socialna ekonomija za skupnost in zeleni prehod” smo pripravili tudi zbornik, v katerem najdete predstavitve uspešnih zgodb socialnih podjetij, zadrug ter iniciativ, ki smo jih skupaj gradili in ki dokazujejo, da ta sektor resnično prispeva k reševanju družbenih izzivov in da lahko ob ustrezni podpori, tudi profesionalizira svoje poslovanje in prispeva ne le k reševanju družbenih in okoljskih problemov, temveč tudi k udejanjanju razvojnih ciljev regije ter h gospodarskemu razvoju in zaposlovanju. Nekaj strani je namenjeno tudi podpornemu okolju in potencialnim ukrepom za podoro in razvoj ter ključnim dosežkom večletnega projekta. Na zaključnih straneh je predstavljen je tudi Evropski akcijski načrt za nadaljni razvoj socialne ekonomije.

Kartice

Videi

Finančni in drugi viri

 • Zagonske spodbude – finančna in vsebinska podpora za mlada podjetja v prvi razvojni fazi.
 • Semenski kapital oz. konvertibilno posojilo – namenjeno mladim podjetjem v drugi razvojni fazi (za vstop na trg).
 • Tvegan kapital – zajema vstop v lastniško strukturo in upravljanje podjetja, kar omogoča začetek prodora na globalne trge.
 • Mikrokrediti – omogočajo financiranje manjših investicij in obratnih sredstev.
 • Hitrejše, lažje, predvsem pa cenejše pridobivanje bančnih kreditov za obratna sredstva ali večje investicije s pomočjo garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere omogočajo.
 • Posebne spodbude v obliki nepovratnih sredstev, namenjene mikro, malim ali srednje velikim podjetjem (MSP) ali mladim samostojnim podjetnikom oz. določenim ciljnim skupinam, ki potrebujejo ugodne finančne spodbude za rast in razvoj podjetja.

Javna povabila za nepovratna sredstva za zaposlitev in usposabljanje novih sodelavcev:

 • subvencije za zaposlitev brezposelnih,
 • povračilo stroškov praktičnega usposabljanja brezposelni.
 • Finančne spodbude – v obliki povratnih sredstev, za začetne investicije na področju podjetništva, kmetijstva in gozdarstva, regionalnega razvoja.
 • Finančni vložki v regijske garancijske sheme.
 • Pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi.

Finančne spodbude za raziskave in razvoj na področjih: podjetništvo, tehnologija in RRI, internacionalizacija, digitalizacija, les, socialno podjetništvo, turizem.

Zagotavljanje ugodnih finančnih virov za podjetja, zavarovanja izvoznih poslov.

Finančne spodbude na področju podjetništva, inovativnosti, tehnološkega razvoja, internacionalizacije in tujih neposrednih investicij ter turizma.

Zagotavljanje ugodnih finančnih virov za vlaganje v okoljsko naravnane projekte in energetsko učinkovitost.

Povezovanje start-upov in investitorjev

Izvajanje javnih razpisov na področju zaposlovanja, enakih možnostih, človeških virov.

Razpisi iz sredstev kohezijske politike.

Razvoj socialne ekonomije v Sloveniji

19. STOLETJE
 • ustanovitev prve hranilno-kreditne zadruge v Ljutomeru
 • prvi zakoni o zadružništvu
 • prva zadružna zveza na Slovenskem
 • prve zadružne hranilnice in kreditne zadruge

20. STOLETJE

 • po prvi svetovni vojni zaustavitev razvoja zadružništva
 • obdobje po drugi svetovni vojni zaznamuje kolektivizacija kmetijstva
 • v 70-ih uveden sistem družbenega samoupravljanja, ki so ga mnogi tuji strokovnjaki dolga leta proučevali kot tretjo možno pot družbeno-ekonomskega razvoja. Temeljil je na zelo podobnih principih, kot jih danes v Evropi uveljavlja sistem socialne (družbene) ekonomije. Večnivojske, samoupravne interesne skupnosti so vsebovale vse bistvene elemente, ki se danes v Evropi promovirajo kot lokalna razvojna partnerstva.
 • v začetku 90-ih je sprejet Zakon o zadrugah, ki je v veljavi še danes
21. STOLETJE
 • prvi mednarodni projekti in analize, ki vpeljujejo pojem socialnega podjetništva ter predstavljajo primere dobrih praks iz tujine. Zelo zgodaj se razvije polemika o terminološki rabi in pomenu izraza socialna ekonomija.
 • 2004, Maribor – delavnice »Pomen socialnega podjetništva za skladen regionalni razvoj” v organizaciji Pospeševalni center za malo gospodarstvo in Služba Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj

V okviru tega srečanja so bile organizirane tri delavnice z mednarodno udeležbo, katerih namen je bil osvetliti nekatere dileme in vprašanja, ki so se pojavila pri pripravi študije ter opredeliti smernice nadaljnjega razvoja in uvajanja socialne ekonomije v Sloveniji«.

 • 2004 –  izid knjige Uvajanje socialnega podjetništva v Sloveniji: primerjalna študija Italija, Avstrija, Slovenija. V knjigi avtorji ne omenjajo izvirnih slovenskih monografij ali zbornikov na temo socialne ekonomije ali socialnega podjetništva.
 • 2005, Maribor – mednarodna konferenca »S socialnim podjetništvom do kakovostne družbe«. 
 • 2005 – izid knjige Študija obstoječega stanja na področju socialne ekonomije v Sloveniji: s priporočili za pripravo modela uvajanja socialnega podjetništva v okviru projekta »Uvajanje modela socialnega podjetništva v treh pilotskih regijah v Sloveniji – študija izvedljivosti«, katerega nosilec je bil Ekonomski institut Maribor, PE Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov.
 • 2006, Maribor: konferenca, kjer se je govorilo tudi o socialni ekonomiji.
 • 2007, Maribor: izid knjige Analiza potreb na lokalnih trgih in usposobljenosti institucij s področja nevladnega oz. javnega sektorja na lokalni ravni za pripravo projektov s področja socialnega podjetništva, ki jo je pripravil EIM, Center razvoja človeških virov.
 • 2009 – prvi razpis MDDSZ za razvoj pilotnih projektov na področju socialnega podjetništva – 9 pilotov (ponovni razpis 2012 – 17 pilotov)
 • 2010, Murska Sobota – Strokovna tematska konferenca Socialno podjetništvo – izzivi in perspektive
 • marec 2011 – sprejet je Zakon o socialnem podjetništvu
 • september 2011 – ustanovljen je Svet za socialno podjetništvo
 • 1.1.2012 – Zakon o socialnem podjetništvu stopi v veljavo
 • 2013 – sprejeta Strategija razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013 – 2016
 • 2014/2015 – prvo (in edino) sofinanciranje programov javnih del posebej za socialna podjetja., kar vpliva na registracijo okoli 50 novih socialnih podjetij.
 • 1.1.2015 – pristojnosti za področje socialnega podjetništva se prenesejo z Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)
 • 1.1.2015 – začetek izvajanja vladnega strateškega projekta spodbujanja razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije
 • julij 2016 – razpis MGRT za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug, ki vpliva na registracijo več kot 100 novih socialnih podjetij
 • 2015 -2021 – izvajanje številnih projektov v okviru čezmejnih in regijskih evropskih programov na temo socialnega podjetništva oz. ekonomije, zadružništva in družbenih inovacij
 • februar 2018 – sprejet je Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP-A)
 • 2018 – izid Aplikativne analize stanja na področju socialne ekonomije v Republiki Sloveniji s smernicami za pripravo dolgoročne Strategije razvoja socialne ekonomije v Sloveniji 2019-2029 ter Programom kratkoročnih ukrepov – Akcijski načrt 2019-2020
 • 2018 začetek večletnega projekta Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo – SocioLab, ki je namenjen vzpostavitvi celovitega ekosistema za razvoj socialne ekonomije v Podravju namenjen vzpostavitvi celovitega ekosistema, ustvarjanju in ohranjanju kvalitetnih in trajnih delovnih mest v sektorju ter širitvi ponudbe dostopnih (družbeno) inovativnih produktov.
 • 2019 – objavljen odlok o ustanovitvi Sveta za socialno ekonomijo v Uradnem listu.
 • 2021 – napoved razvojnih spodbud in ukrepov s strani MGRT v višini 4,4 milijonov evrov, v obliki mentorskih shem, učnih izdelovalnih laboratorijev, ukrepov za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja, podpora socialnim podjetjem

POMEMBNEJŠA STROKOVNA LITERATURA IN VIRI

 • 2005: JAPTI, Študija obstoječega stanja na področju socialne ekonomije v Sloveniji: s priporočili za pripravo modela uvajanja socialnega podjetništva. Ljubljana, Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI).
 • 2007: HAZL Vanja, LUŽAR ŠAJT Dušanka. Analiza potreb na lokalnih trgih in usposobljenosti institucij s področja nevladnega oz. javnega sektorja na lokalni ravni za pripravo projektov s področja socialnega podjetništva. EIM, Center razvoja človeških virov, Maribor.
 • 2007: Operativni program socialnega podjetništva v Pomurju. Uvajanje socialnega podjetništva v Sloveniji. Ljubljana, Služba vlade za lokalno samouporavo in regionalno politiko. 
 • 2010: MILOŠEVIČ, Goran, KOVAČ, Zdenka, RADEJ, Bojan, Zbornik prispevkov strokovna tematska konferenca socialno podjetništvo – izzivi in perspektive, Murska Sobota 2010. Murska Sobota: Pribinovina.
 • 2010: VESEL Jadranka. Socialna ekonomija kot alternativa. Koper: Fakulteta za humanistične študije, Humanistične paradigme.
 • 2018: BABIČ, Karolina, DABIČ PERICA, Staša. Aplikativna analiza stanja na področju socialne ekonomije v Republiki Sloveniji (s smernicami za pripravo dolgoročne Strategije razvoja socialne ekonomije v Sloveniji 2019-2029 ter Programom kratkoročnih ukrepov – Akcijski načrt 2019-2020). Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ljubljana.