Izobraževanja na področju socialnega podjetništva

 

Podpora zadružništvu in socialnemu podjetništvu

 

Skupnostne prakse

 

Mentorstvo in podjetniška pomoč

Novice

Dan v znamenju socialne ekonomije

| Dogajanje, Dogodek, Novica, Novice, Sociolab, Uncategorized | No Comments
Na Ptuju smo organizirali kar dva dogodka na dan 17. septembra 2020 ter mesto obarvali s socialno ekonomijo. Podelitev nazivov in nagrad za Naj socialno podjetje ali zadrugo in Naj…

Ptuj bo v znamenju socialne ekonomije!

| Dogodek, Novica, Novice, Sociolab | No Comments
V okviru večletnega projekta Sociolab - Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo na Ptuju organiziramo  dve projektni aktivnosti, in sicer Sejem socialne ekonomije na Mestni tržnici in podelitev…

Rok za prijave na javni natečaj je podaljšan!

| Dogajanje, Dogodek, Novica, Novice, Sociolab | No Comments
Socialni podjetniki, zadružniki, posamezniki in organizacije, ki delujete na področju socialne ekonomije ali pomembno prispevate k njenem razvoju, sporočamo vam, da smo podaljšali rok za prijave na natečaj do ponedeljka, 7.…

.

Podelitev častnih priznanj v okviru čezmejne konference

| Dogajanje, Dogodek, Novica, Novice, Sociolab, Uncategorized | No Comments
Čezmejna konferenca Slovenija - Hrvaška »SOCIALNA AKTIVACIJA - nov izziv za dolgotrajno brezposelne« 17. september 2020, Ptuj Letošnja priznanja za »Naj socialno podjetje ali zadruga 2020« in »Naj podpornik/-ica socialne…

Sejem socialne ekonomije na Ptuju

| Dogajanje, Dogodek, Novica, Novice, Sociolab | No Comments
Vabljeni na Sejem socialne ekonomije, ki bo potekal v četrtek, 17.9.2020 med 9.00 in 15.30 uro, na mestni tržnici na Ptuju.   Na sejmu se bodo predstavila socialna podjetja in…

O projektu / predstavitev

Program Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, Evropski socialni sklad
Naziv operacije Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo – SocioLab
Trajanje 1. april 2018 – 31. december 2021
Proračun 1.599.869,80 EUR
Financiranje Sredstva Evropske unije, Evropski socialni sklad:  1.279.895,84 (80 %)
Sredstva Republike Slovenije iz državnega proračuna: 319.973,96 (20 %)
Vodilni partner Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova
Projektni partnerji CITILAB, Zavod za razvoj kreativnih  tehnologij Maribor, socialno podjetje
PRJ HALO Podeželsko razvojno jedro
Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Štajerska gospodarska zbornica
Zavod PIP, Pravni in informacijski center Maribor
Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje
Združenje socialna ekonomija Slovenije, socialno podjetje
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj

Namen in cilji

Operacija – projekt »Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo – SocioLab« je namenjen vzpostavitvi celovitega ekosistema za krepitev potencialov posameznikov, iniciativ in skupnosti z namenom razmaha socialne ekonomije (socialnih podjetij in zadrug) ter s tem povezanega ustvarjanja in ohranjanja kvalitetnih in trajnih delovnih mest v sektorju socialne ekonomije ter širitve ponudbe dostopnih (družbeno) inovativnih produktov (storitev in proizvodov), ki bodo zagotavljali večjo socialno vključenost ranljivih skupin, prispevali k zmanjševanju revščine in večanju kvalitete življenja ter gospodarskemu in družbenemu razvoju v Podravski regiji.

Operacija – projekt SocioLab je bil neposredno potrjen v Dogovoru za razvoj
Podravske razvojne regije v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe
za rast in delovna mesta. Tako projekt, kot projektno partnerstvo sta bila
predhodno potrjena s strani Razvojnega sveta regije Podravje, prav tako
pa so vsi projektni partnerji člani regijske razvojne mreže Podravja.

Ključne aktivnosti projekta

Operacija je zasnovana tako, da zagotavlja ustrezen in celovit socialno-podjetniški ekosistem s programi, ki zagotavljajo aktiviranje potencialov, motiviranje prebivalstva in ciljnih skupin ter osveščanje o pomenu zaposlovanja ranljivih skupin v sektorju socialne ekonomije, izgrajevanje kompetenc deležnikov in strokovne javnosti z namenom podpore in razvoja sektorja SE v regiji, prepoznavanje priložnosti, generiranje družbenih inovacij, socialno podjetniških idej in podjemov, izgrajevanje (socialno) podjetniških skupnosti in kompetenc za zagon in rast ter zaposlovanje v sektorju. Ključne vsebinske aktivnosti so razdeljene v tri sklope: opolnomočenje skupnosti za razvoj socialne ekonomije in družbenega inoviranja; aktiviranje in motiviranje prebivalstva, generiranje družbeno inovativnih, socialno podjetniških in zadružnih idej in podjemov; program podpore ciljnim skupinam in socialnim podjetjem ter zadrugam pri zagonu in rasti.

Projekt bo v obdobju 2018−2021
vodil k rezultatu / učinkom

 • Vzpostavljen ekosistem (regijski mrežni laboratorij) za
  socialno ekonomijo v Podravski regiji.
 • Vzpostavljenih 5 območnih informacijskih točk.
 • Izvedeno diagnosticiranje stanja in pripravljeni razvojni načrti.
 • Izvedena usposabljanja in mentorstvo / coaching za vsaj
  30 organizacij v sektorju socialne ekonomije.
 • Vključenih vsaj 200 oseb v programe usposabljanja.
 • Izvedena podpora pri ustvarjenih ali ohranjenih vsaj 40 novih
  delovnih mest v socialnih podjetjih in zadrugah.
 • Razvit 1 program z gradivi in Izvedba programa podpore – usposabljanje in
  mentorstvo / coaching pri zagonu socialno-podjetniških in družbeno inovativnih podjemov.
 • Izvedena podpora pri razvoju vsaj 30 družbeno inovativnih produktov.
 • Izvedba 4 nagradnih natečajev za najbolj družbeno inovativen socialno-ekonomski
  podjem regije Podravje in 2 nagradnih natečajev za naj etičnega investitorja.
 • Izvedba promocijske kampanje in 4 predstavitvenih sejmov z
  dnevi odprtih vrat podjetij v sektorju socialne ekonomije.
 • Izvedba mednarodne strokovne konference.

Ciljne skupine

 • Deležniki socialnega podjetništva: (potencialni) podjetniki, socialni
  podjetniki, zadružniki, osebe, ki zaganjajo socialna podjetja in zadruge
  ali delujejo v le-teh in iniciative (socialno podjetniške iniciative, socialna
  podjetja, zadružne iniciative, zadruge) v vseh fazah razvoja).
 • Osebe zaposlene v podpornem okolju za socialno ekonomijo – strokovno
  in tehnično osebje ter izvajalci storitev in programov podpornega okolja
  za (socialno)podjetništvo, zadružništvo in družbeno inoviranje.
 • Deležniki lokalnega okolja, osebe predstavniki samoupravnih lokalnih skupnosti,
  javnih zavodov ter razvojnih organizacij v lokalnih okoljih ter širša javnost.
  Posredno bomo z operacijo nagovarjali tudi druge ciljne skupine: brezposelne
  in iskalce zaposlitve, študente, mlade, starejše ter pripadnike ranljivih
  družbenih skupin (osebe, ki tvegajo socialno izključenost, starejši iz socialno
  ogroženih okolij, skupine prebivalstva z večjim tveganjem revščine).

Več o podobnih projektih najdete na: www.eu-skladi.si

Kontakt

T: (02) 333 1 330
E: info@sociolab.si
W: www.sociolab.si